ࡱ> yX !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry F o$4WSummaryInformation(DDocumentSummaryInformation8WordDocumentY.bC-269C-435d-A152-05C5408002CAOh+'0( L \ ht| S]f[b2012t^NGS,gbu{zgMbnNormalAdministrator13@5p6@r؊4 Q8 G* Q&" WMFC; aOp* EMFl}H-WPS Office EMF% +Mn# t;t;;6.6.A6A6<C RL>N[% # t;t; T L`q\Nz/gLNf[b+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;RL>N[% ( T` LTNGS,gKK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TX LPN~KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;RLN[% ( T_ Ltb!h bOyؚLؚNkNuۏeQ,gyf[`N++++++++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTe!LP+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;Td"LTN N{y+++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;RLN[% ( TTLP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;T`3LTNGS,g+++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTM LP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTy LP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTLP0+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTLP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;T`LTNGS,g+++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTLP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TpCLXU_S]\O[L+++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTKLP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TxwL\NNyf[Nb~++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;RLN[% ( TULo}Y:NMRc ~NՋ s^L_?a R{| b bOU_S++++++++++++++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TT&ULP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;RLN[&" WMFC A% ( TLlvRl0s\ gsQNylQ^Y N+++++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;RLN[% ( Tp_ LXN0Ջe_+++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;'% % +{'_% ( _888% RLN[% ( T ] L`NGS,gՋe_:N++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;T]LhnfNGS,g0NGSWY ,g++++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TT&]LP0+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;'% % ( +^{'% ( _888% RLN[% ( TXKLPb++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TT_ KLP+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;Td KLTbNؚ+++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTKLP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;T`KLTNGS,g+++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTKLP0+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TxCKL\Q~YeNGS,g++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTwKLP0+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;Tp9 KLX T^]\O[ +++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;'% % ( +{'? % ( _888% RLN[% ( T LdOx0QVYuf[,gUxޏ++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTCLP0+KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;'% % ( +> {'"% ( _888% RLN[% ( TT!LP1KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;Tp_ !LX0nfNGS,g+++++KK# t;t;;6.6.A&" WMFC !6A6<C # t;t;'% % ( +"{'%% ( _888% RLN[% ( TS$ LdnfNGS,g NTQ++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTS$LP2KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;T`1S$LTt^,gy+++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TTS$LP(KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TlKS$LXhQe6Rf[`N++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TT#S$LP)KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TXS$S$LP nf++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;'% % ( +%{''% ( _888% RLN[% ( T&LlNGS,g/f^\NV[nfؚI{Ye+++++++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;TT&LP +KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;T& L`TwnfNGS,gb6ek+++++++++KK# t;t;;6.6.A6A6<C # t;t;'% % ( +'{')% ( _888% RLN[% ( T)LlO%N 0ѡζΪͨУƻʡ,,U<--C4? ---%2 A 涨ʽ¼ȡ,,U< 2 A,,U<42 AʡͨУר꼶,,U<--F4B ---42 D ѧͨȫͳѧ,,U<--I4E --,,U<,,U<,,U<-2 G ԭ,,U< 2 G,,,U<2 Gط,,U< 2 G,,U<(2 G!нϸ˼,,U<--L4H ---R2 J 2ѧʣϽǿƷжУڼδܼǹ,,U< 2 J1,,U<,-"System7??????????S-<WPS Office_10.1.0.6260_F1E327B՜.+,D՜.+,d  _o-NV (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.62600TableData PF'KSKS.bWWg ll t]L$J h jW :!,M q\Nz/gLNf[b NGS,gN~ b!h bOyؚLؚNkNuۏeQ,gyf[`NN N{y NGS,g 0 NGS,g U_S]\O[L NNyf[Nb~o}Y:NMRc ~NՋ s^L_?a R{| b bOU_S vRl0s\ gsQNylQ^Y N N0Ջe_ NGS,gՋe_:NnfNGS,g0NGSWY ,g0b HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/17161.htm" \t "_blank" bNؚ NGS,g0Q~YeNGS,g0 T^]\O[ Ox0QVYuf[,gUxޏ0 10nfNGS,g nfNGS,g NTQ2t^,gy(hQe6Rf[`N) nfNGS,g/f^\NV[nfؚI{Ye TwnfNGS,gb6ekO%NNRNGS,gؚ!hb T0 Ջyv 'Yf[+ؚpe/{:g+NN 20bNGS,g HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/3515923.htm" \t "_blank" bNGS,gsSbNؚI{YebNؚ SRV[~NveQf[Ջ ՋǏk[f U_Ssؚ0bNؚR:NNy6kTNGS,g6k kt^N!kb:gO0 Ջekt^8g-Neb T 10g-NeNՋ0 ՋQ[~yv:N Ny $NlQqQ:N?el0Y NNNW@x0Tf[0ef[z/g{|dY ?el0Y0'Yf[틇ez/g{|N~f[y ?el0Y0z/gi0fY_틌Te$NyykynRGW:N150R Ջe:N150R0 30Q~YeNGS,g HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/30103.htm" \t "_blank" Q~Ye_N/fV[NyؚI{Ye6R^ vQ'`('YSOTbNؚ] NY _N/feQf[Ջ FO:S+R/ff[!h]}TTwS R%fyc[bu0 40 T^]\O[ Ox XVQ͑pb!hNNYeceg!h_ T^ T[]\O[ DnqQN :Nf[ucOfNNTfOyvYef[ Of[uYN~c0Rxvzu[^ kNTSS[^xvzu ~~[bfؚB\!kvf[N0 T[]\O[ Os\:NkMO]\O[6R[f[`Nvh N%NyOW{QN'YybvOykNu0V[Ru)R(uNYOeSRf[`N cؚꁫ }(0_Nc!P gagNvؚ!h)R(us gv^DRϑTYef[agN[uۏLRf[;mR0 яt^eg*N+R>yO-NNT*NN S~Nm)RvqO (Wkt^vؚ!hbug [^'YuۏLZGP[ O mmnfؚTf[Ջvi_ bf[Ջ>yORf[;mRI{ TNnfؚ!h(W!huf[`N pbqNck8^vؚ!hbuy^0:NOf[uT[[f[Ջ6R^ gN*NnZivN s\f[Ջ gsQ`QN~Y N N0V[ؚI{Yef[Ջ ؚI{Yef[Ջ/f[f[ۏLvNf[SՋ:N;NvؚI{YeV[Ջ /f*NNf[0>yORf[0V[Ջv~TvؚI{Yeb__ /fbVؚI{YeSO|v͑~bR0 0-NNSNlqQTVؚI{Yel 0,{21ag0,{22agĉ[V[[LؚI{Yef[Ջ6R^ ~ՋTyOS_>e_ؚI{Yeb__0-NNSNlqQTVlQl NS'`+R0t^0le0yeT]SYe z^vP6R GWSOgqV[ gsQĉ[SRf[Ջ0~Ǐ30Yt^v9eiTSU\ f[ՋS_NNNwvvO'Yb1\ :NV[~Nm^T>yOSU\W{QN'YybTyORf[0V[Ջ N'}[~T b0ǏV[Ջ *NNf[0>yORf[vbg_0RhT[ v^V[b0 N N R ؚI{Yef[ՋvNR/fǏV[ՋOۏ^lv*NNf[T>yORf[;mR cۏ(WLNNYeT'Yf[T~~Ye 1\T b_Mb|QYvN蕺NMb cؚhQlev``S_Tyf[eS }( ^sNS^v0 V yr p TvQN O~vYeb__vk ؚI{Yef[ՋwQ gؚ^_>e0up;mY7h0^'`:_0]f[wv\0[ϑ'Y09\0Hevؚvyrp NN:N l gVXv'Yf[ 0^ NSle0'`+R0t^0LN0ON0]SYe z^0E\OO:SWTSOagNI{P6R GWS9hnc]v1r}YbLNv;N0W bbNN0ՋǑ(uf[R/}y6R N~ǏeQf[Ջ l gbuĉ!jTf[6RvP6R ՋTNRvTyb__vRf[[s ]f[wv\ Ջ9(uNO^0 V f[S4ls^ ؚI{Yef[Ջf[S4ls^T(ϑhQ(W;`SO NNnfؚI{f[!hv Tf[SB\!k4ls^vBlvN0k zvՋGW:N zv~NՋ0 N f[SB\!k0fNSf[MO ؚI{Yef[Ջvf[SR:NNy0,gy$N*NB\!kfNSb zTeagN 1uwYS~NNfN(fN9hnc gsQ0LN|~v n)[bNNՋRĉ[vhQ zvՋT8h ynf[R &{TkNBl 1uwYSv^vNy0,gykNfN ;Nf[!h(WNy0,gykNfN NoRr V[bvQf[S v^NShQe6RnfؚI{f[!hv Tf[SB\!kkNuv TI{_G0 ,gykNvu b~0RvsQvBl v^ǏbwYeS~~vbNYef[Xf[MOՋ ScNv^vf[Xf[MO0 QVYuf[R b!hNVEOyf[!hch [L2+2,gyRT2+3,gUxޏR :Nf[ucONz_QVYuf[ gR _t`f[MO0 N0~~[ ub TbRT 1ub!h~~ۏLMR[ [ zR:N~eSW@x 80N:NNs6R u4~[9(u 50CQ "e NN[ 30N:NNs6R 70CQ "e0epe9hncYeRY~NOS[c0 N0ՋlaNy 10Ջ1uwYeՋb~N~~{t T:S^buՋ:ggwQSO~~[e p(W:S^0u^cMR0R@b(W:S^buՋ:ggc[0WpSQ q`:W0 20}T0ċwS]\O1uwYeՋb~N~~0uY[b~ gu S(Wb~lQ^T N*N]\OeQ QQ3ugwS0gwSSgoċ0ċ yRS~R] NgċwSv[%N0 V0vQN 1.T|e_ 0W@Wq\NwNmWS^)Yeh:S*ЏSq\Nz/gLNf[b~~Yef[b 250001 buT5u݋0531-89847675 sff^ Ow0531-898476990 "$ " ͼ~n^PC5(CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KH B*`JphCJ OJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ KHCJOJPJQJo(aJKH!CJ,OJPJQJo(aJ,5KH\!CJ,OJPJQJo(aJ,5KH\CJ,OJPJQJaJ,5KH\!CJ,OJPJQJo(aJ,5KH\!CJ,OJPJQJo(aJ,5KH\  ɻzm_RE7*CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KH $ & . F H P ɼwgZM=0CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ 5KH\CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH tv68"$6ɼwi[M?2CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHU0JCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH68:68NP ɺvh[M@2CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHU0JCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KH &(2ɻvhZL>0CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH26<>HLRTX^bfhlrvǹtfXF9+CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KH#CJ OJPJQJo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHv|~ȺbR.FB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ 6>*KHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(^JaJ KHFB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ 6>*KHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(^JaJ KHFB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ 6>*KHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH PRVXhjڶ~qcVH;.CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHUCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(^JaJ KHFB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ 6>*KHmH sH nHtH_HIB*`JphCJ OJPJQJo(^JaJ 6>*KHmH sH nHtH_H jlxz|468  "ɼyl_QD7CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH"$~  ɼyl_QD7CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH| ~ !!!2!4!ɼyl_QD7CJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KH4!6!!!!N#P#R#####:$<$>$J$ɼyk]OE5CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJaJ KHCJ OJPJQJo(aJ KHJ$L$%% %"%%%Z&\&d&f&t&v&~&˻wgYMA3CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJaJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KH CJ OJPJQJo(aJ 5h\ CJ OJPJQJo(aJ 5h\ CJ OJPJQJo(aJ 5h\ CJ OJPJQJo(aJ 5h\CJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJQJo(aJ 5KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5KH~&&&&&&&&&&&'' '"','0'ͿqeWI=/CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \0'4'B'D'F'CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJaJ \"$ & {edha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM WD`dha$$G$8$7$H$WD` dhWD` dhWD0`0 dXa$$G$1$ dXa$$G$1$ & H 8$8u_Idha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM WDd@`@dha$$1$-DM WDd@`@dha$$1$-DM WDd@`@88P |hdha$$1$WD,`$Ifdha$$1$WD`$If & Fdha$$1$-DM dha$$1$-DM `dha$$1$-DM `dha$$1$-DM WD`dha$$1$-DM ` ~pb dha$$1$$If dha$$1$$If$$If:V 44l44l0,0@ (4~pb dha$$1$$If dha$$1$$If$$If:V 44l44l050@ 46>J~pb dha$$1$$If dha$$1$$If$$If:V 44l44l00@ JLT`~pb dha$$1$$If dha$$1$$If$$If:V 44l44l00@ `bht~pb dha$$1$$If dha$$1$$If$$If:V 44l44l00@ tv~~iTdha$$-DM $Ifdha$$-DM $If$$If:V 44l44l00@ ~m\a$$9D1$$$ $$Ifa$$9D1$$$ $$If$$If:V 44l44l0[0@ ~m\a$$9D1$$$ $$Ifa$$9D1$$$ $$If$$If:V 44l44l0[0@ ##~hR= & Fdha$$1$-DM dha$$1$-DM `dha$$1$-DM `$$If:V 44l44l0[0@ TuWTuWb9 |b9 |%0^0`0o(0H^H\`\)^\`\.^\`\.4^4\`\) ^ \`\.| ^| \`\. ^ \`\)^\`\.TuWb9 |&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_Hj@"jh 2a$$1$@&d[$d\$+B*`Jph333CJ$OJQJ^JaJ$5KH\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*"X@":_6]2O2u w Char CJaJKHfO!f ckee,g)ۏ 2 Char4B*`JphCJOJPJ5KHmH sH nHtH_H2O12u Char CJaJKHN@BNu w'a$$G$&dP 9r CJaJ,^@R,nf(Qz)CJZR@bZckee,g)ۏ 2dxVD^B*`JphOJaJ5< @r<ua$$G$ 9r CJaJf@fQ$L$%"%%\&"'F'xjVdha$$G$8$7$H$WD` dha$$G$8$7$H$dhG$H$VD^WD`dhG$H$VD^WD`a$$1$@&-DM d[$d\$dha$$1$-DM `a$$1$@&-DM d[$d\$ddha$$1$-DM ,. A!#"$%S2P18JWq%q 0! D 5x'1 I/I &0W|,<}= {#&p$)'+'J6'?'**Y*a*8.N-0]&1c3j3oV4[s4pb5%7p7::?:E: ;jS;=w=|=hO@JD97EI5)IE NpN PNQaR5RcS7iS;TpUV`XN@[\]zR^QbScvdHhjlwl?m:nq.q/cqv_st%ztj0uR|x y:*y=zb{F|S~v: K9g OR!d:; Y a1H$l0 ^^[o$z8,&p,.AA3@2kiT "vV2G]_OGlP}/b\*gMQ~xZ*xyj*CI[Q'WG??5Q_i4EPRzy~"PYr1dF0He\u t:U)]Q/:9hj.cRd;If 0E +n71*z]KG[`N*8!"!KzCPi_MAG/!8%3=;9kTnb z0( * 3 ?:@\a(+XXXX@